heading.gif

Välkommen till Sveriges Generalkonsulat i Hamburg, Tyskland. Bo Emthén
Generalkonsul

www.schwedengkhamburg.de

Besöksadress:
Alsterufer 15, 20354 Hamburg

Postadress:
Schwedisches Generalkonsulat
Postfach 304950
20316 Hamburg

Expeditionstider:
Måndag - Fredag: 08.30 - 12.30

Kontorstider:
Måndag - Torsdag: 08.15 - 16.30
Fredag: 08.15 - 16.15

Växeln stängd:
Måndag - Fredag: 12.30 - 14.00

Telefon: 040-450145-0
Telefax: 040-450145-14
E-mail: generalkonsulat.hamburg@foreign.ministry.se

GENERALKONSULATET

Sveriges Generalkonsulat i Hamburg sorterar under Utrikesdepartementet, som är en del av Regeringskansliet och ingår i den svenska utrikesförvaltningen.

Generalkonsulatet är, jämte ambassaden i Berlin, en av de två lönade svenska utlandsmyndigheterna i Tyskland.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i att bevaka och främja svenska intressen framför allt i Nordtyskland, sköta den konsulära verksamheten, stödja svensk företagsamhet samt lämna information om Sverige. En viktig uppgift är att främja ett vidgat samarbete i Östersjöregionen.

Generalkonsulatets verksamhetsområde omfattar hela Tyskland, med undantag av Berlin. Inom verksamhetsområdet finns tio svenska honorärkonsulat (Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Kiel, Leipzig, Lübeck, München, Rostock, Stuttgart) vilka bl a i konsulärt hänseende sorterar under Generalkonsulatet i Hamburg.

Inom det konsulära området svarar Generalkonsulatet i samråd med Utrikesdepartementet för frågor beträffande enskilda personer bosatta i Sverige om bistånd vid olycksfall, sjukdom, dödsfall, i brottmål och till brottsoffer samt bistånd vid olika tillfälliga nödsituationer.

Verksamheten omfattar även pass- och medborgarskapsfrågor, utfärdande av hindersintyg, äktenskapscertifikat, legaliseringar, viseringar och andra ärenden som rör Migrationsverket samt körkortsärenden, röstmottagning, konsulära sjöfartsfrågor, sjöförklaringar, utfärdande av sjöfartsböcker.

På vår hemsida kan Du hitta information bl a om:

Under rubriken länkar hittar Du användbara hänvisningar särskilt inom Generalkonsulatets uppgiftsområde.

HAMBURG

Mer information om Hamburg finner Du på:

www.hamburg.de
 

VISUM

I. A. SVERIGE DELTAR I SCHENGENSAMARBETET

Den 25 mars 2001 hävde Sverige och de övriga nordiska länderna sina gränskontroller gentemot övriga Schengenstater.

Följande länder deltar i Schengensamarbetet: Sverige, Finland, Danmark, Norge, Island, Tyskland, Österrike, Frankrike, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien och Grekland. Bestämmelser regleras i Schengenkonventionen.

Utländsk medborgare med uppehållstillstånd i en Schengenmedlemsstat, ex.vis i Tyskland, får röra sig fritt i tre månader inom Schengenområdet utan krav på visering under förutsättning att tillståndet och resedokumentet är giltiga och att inresevillkoren i artikel 5 A,C,E är uppfyllda.

Ytterligare information om Schengen finner ni under: www.utrikes.regeringen.se/eu/schengen/

B. TURIST/AFFÄRSVISERING TILL SVERIGE

Medborgare i vissa länder, vilken enligt ovan inte är bosatt inom Schengenområdet, måste ha visum för att kunna resa in i Sverige. En lista över de länder vars medborgare skall ha visum finns på länk

www.utrikes.regeringen.se/konsularinfo/visering_tillsverige.htm

Huvudregeln är att man ansöker om Schengenvisering på ambassader eller konsulat i det land där man är fast bosatt.

Att tänka på! Inför resa till Sverige rekommenderas att Du ser över Ditt försäkringsskydd. Tänk på att försäkring bör täcka kostnader för t.ex. sjukdom, olycksfall och hemtransport, dvs kostnader som Ditt hemland/Din ambassad i Sverige inte betalar för Dig.

Migrationsverket är en statlig myndighet som prövar frågor om:

Turism i Sverige Frågor om turism i Sverige kan ställas till Sveriges Rese- och Turistråd, som förfogar över ett kontor i Hamburg:

www.loipinel.fr

II. ARBETS- OCH UPPEHÅLLSTILLSTÅND

A. Uppehållstillstånd

Allmänt för studerande/forskare

Om Du skall studera/forska längre tid än tre månader i Sverige behöver Du ett uppehållstillstånd. Efter avslutade studier/forskning får du normalt inte bosätta Dig i Sverige.

Studerande vid universitet/högskola Följande gäller för uppehållstillstånd för studier vid universitet/högskola i Sverige:

erhållit studieplats vid universitet/högskola
 
 visa att du har tillräckligt med pengar för att kunna försörja Dig under hela den planerade studietiden. Försörjningen ska styrkas genom t ex intyg om egna eller sponsors tillgodohavanden på bank, garantibrev från sponsor eller intyg om stipendium alternativ studiemedel från Ditt hemland. Du skall visa att Du har 6.300 SKR/månad under tio månader/år. Beloppet är ungefär lika stort som studiemedlen i Sverige.
 
 ha för avsikt att lämna Sverige efter avslutade studier.
 

Anhöriga till studerande Medföljande make/maka och ogifta barn under 18 år kan, under förutsättning att försörjningen är tryggad, beviljas uppehållstillstånd för samma tid som huvudpersonens tillstånd gäller.

Doktorander

Den som är doktorand eller har forskningsassistenttjänst betraktas som gäststuderande.

Följande krav ställs

Du måste visa att Du erbjudits en utbildningsplats på en institution
 
 I övrigt gäller samma regler som för studerande
 

Gästforskare

En gästforskare är en person med akademisk doktorsgrad, t.ex. forskarassistent. Vetenskapsmän som är inbjudna till vetenskaplig institution i Sverige i högst tre månader för undervisnings- eller föreläsningsverksamhet är undantagna från kravet på arbetstillstånd.

Följande krav ställs Institutionen vid universitetet eller högskolan ska lämna ett skriftligt arbetserbjudande på blankett - AMS PF 1704. Blanketten beställs från arbetsförmedling eller länsarbetsnämnd.

Tillstånd för anhöriga till gästforskare och doktorander Medföljande make/maka och ogifta barn under 18 år kan beviljas uppehållstillstånd för samma tid som huvudpersonens tillstånd gäller.

Studerande vid gymnasium/folkhögskola

För att kunna söka uppehållstillstånd för studier vid gymnasium eller folkhögskola i Sverige måste Du

ha fått en utbildningsplats
 
 studera på heltid
 
 visa att Du har tillräckligt med pengar för att kunna försörja Dig under hela den planerade studietiden. I övrigt se under rubriken "Studerande vid universitet/högskola".
 

Utbytesstuderande

För att söka uppehållstillstånd för studier som utbytesstudent måste Du

studera på heltid
 
 delta i ett organiserat utbytesprogram
 
 visa ett brev från organisationen som bekräftar att Du är antagen
 
 lämna uppgift om kontaktperson i Sverige
 

B. ARBETSTILLSTÅND

Det är svårt att få arbetstillstånd i Sverige. Personer som redan bor i Sverige och EU/EES-medborgare har företräde till arbete framför andra.

Vilka krav ställs?

Du måste ha ett skriftligt erbjudande om arbete i Sverige.
 
 Du måste ha avtalsenlig lön.
 
 En bostad måste vara ordnad i Sverige
 

Övrig information

Kan erhållas på Internet under:

Migrationsverket
 

www.migrationsverket.se Information finns på albanska, bosniska/serbo/kroatiska, engelska, franska, polska, ryska, spanska och turkiska.

Information om arbetstillstånd för idrottsutövare/tränare

finns att tillgå på Internet under:

Migrationsverket
 

www.migrationsverket.se

Ansökningsblanketter

Ansökningsblankett för visum, arbets- och uppehållstillstånd kan rekvireras från generalkonsulatet genom att Du skickar ett med 3,00 DM frankerat svarskuvert. På kuvertet skall Du ange Ditt namn om Din adress. Ange hur många sökande ni är.

Ansökningsblankett kan även hämtas under:

Migrationsverket
 

www.migrationsverket.se

Avgifter

Från och med den 15 juli 2001 utgår en avgift för ansökan om svenskt uppehålls- och/eller arbetstillstånd.

Vuxna som söker tillstånd t ex för besök eller för att arbeta eller studera skall vid ansökan betala skr 1.000,-. För barn (under 18 år) gäller halv avgift. Det finns några viktiga undantag från huvudregeln. Närmare information finns under
 Migrationsverket                   www.migrationsverket.se
 

INFÖRSELREGLER

I. INFÖRSEL AV HUND OCH KATT

Hundar och katter får inte föras in i Sverige från EU-länder utan särskilt tillstånd. Informationsblad och blankett för ansökan om införseltillstånd kan beställas från generalkonsulatet. Sänd ett med 3 DM frankerat A4-kuvert, försett med ert eget namn och adress samt orden "hund" respektive "katt" på kuvertet till generalkonsulatet adress: Postfach 304950, 20316 Hamburg.

Statens jordbruksverk, SE-551 82 Jönköping, handlägger ansökningar om införseltillstånd för hund och katt.

Ytterligare information kan erhållas från:

Jordbruksverket
 

www.sjv.se

II. INFÖRSEL AV JAKTVAPEN OCH AMMUNITION

Införseltillstånd av svensk polis erfordras för utländsk jägare som medför skjutvapen och ammunition. Formlös ansökan skall ställas till svensk polismyndighet på den ort där införseln skall äga rum.

Detaljerad information kan erhållas under den tyska texten.

III. INFÖRSEL AV ALKOHOL

Bestämmelser om införsel av alkohol finns i den tyska texten.

IV. INFÖRSEL AV VISSA VAROR

Bestämmelser om införsel samt anmälan av vissa varor, finns under den tyska texten.

Pressmeddelande från Jordbruksverket finns under:

Jordbruksverket
 

www.sjv.se/presskontakten/

PASSANSÖKAN

I. ANSÖKAN OM SVENSKT PASS (EU-PASS)

Svensk medborgare, som är bosatt i Tyskland, skall ansöka om svenskt pass hos generalkonsulatet i Hamburg - den som däremot är bosatt i Berlin söker hos ambassaden i Berlin.

Huvudregeln enligt passbestämmelserna är att ansökan om och hämtning av svenskt pass skall göras personligen på generalkonsulatet eller på ett svenskt honorärkonsulat. Kravet på personlig inställelse vid ansökan om pass kan undantagsvis efterges när särskilda skäl, ex.vis vid sjukdom, föreligger.

Ditt "gamla" pass får du tillbaka makulerat.

Barn under fem år för vilka foto i passet inte önskas, behöver inte närvara vid ansökan eller hämtning av passet.

Bilagor till passansökan.

Ditt tidigare pass eller under handläggningstiden fotokopia av pass.
 Två passfotografier, se punkt 8 nedan
 Tyskt personbevis (Aufenthaltsbescheinigung) varav samtliga medborgarskap skall framgå 
 Personbevis från lokal skattemyndighet i Sverige där Du senast varit folkbokförd. Sådant utdrag erhålls kostnadsfritt
 I förekommande fall beslut om bibehållande av svenskt medborgarskap (jämför information under medborgarskap) 
 Ansökningsavgift för pass se nedan
 

När sökanden är under 18 år gäller dessutom att följande bifogas:

Vårdnadshavarintyg (se rubriken Blankett)
 Fotokopia av föräldrars svenska pass
 

När sökanden inte har haft svenskt pass (ex.vis. nyfödda) skall dessutom följande bifogas:

Intyg om personnummer. Om personnummer inte erhållits se under rubriken "Personnummer/samordningsnummer".
 Tyskt "Aufenthaltsbescheinigung" för föräldrarna med uppgift om föräldrarnas civilstånd och nationalitet.
 

II. HANDLÄGGNINGSTID

Räkna med att handläggningstiden kan ta upp till 5 veckor, med reservationer för eventuella postförseningar. Detta gäller under förutsättning att Din ansökan är komplett (dvs även att ansökningsavgiften är betald) när den kommer in till generalkonsulatet.

III. PERSONNUMMER/SAMORDNINGSNUMMER

Person, i regel nyfött barn, som tidigare inte haft pass erhåller på begäran personnummer/samordningsnummer via generalkonsulatet. Samtidigt lämnas uppgift om namn på särskild blankett kallad "Anmälan Namn". Registreringsproceduren tar ca 4 veckor.

Se ytterligare uppgifter härom under medborgarskap.

IV.ANSÖKAN OM BIBEHÅLLANDE AV SVENSKT MEDBORGARSKAP

Om svensk medborgare, som är född utomlands och aldrig har varit folkbokförd i Sverige, inte har ansökt om bibehållande av svenskt medborgarskap, förlorar denne sitt svenska medborgarskap vid 22-års ålder. Se ytterligare uppgifter härom under medborgarskap.

V. FÖRLUST AV PASS SKALL OMEDELBART ANMÄLAS TILL POLISEN

Om Du blivit bestulen eller på annat sätt förlorat Ditt pass skall förlusten omedelbart anmälas till polis.

VI. BLANKETTER

Blankett för "Ansökan om pass" erhålls och fylls i vid personligt besök på något av de svenska konsulaten.

blanketten "Anmälan om Namn" hämtas här.
 blanketten "Vårdnadshavarintyg" hämtas från www.polisen.se
 

VII. ANSÖKNINGSAVGIFT

Ansökningsavgiften för ett pass inkl. portoavgifter (EUR 35 resp EUR 5), är totalt EUR 40,00 vilket belopp skall betalas i samband med att ansökan lämnas in genom inbetalning på generalkonsulatets bankkonto:

SEB AG Hamburg BLZ 200 202 00 Konto 58527002
 

V g ange på betalningsavin Ditt namn och som ändamål "pass".

Först när ansökningsavgiften kommit generalkonsulatet tillhanda bearbetas Din passansökan.

IX. SÅ HÄR SKALL PASSFOTOGRAFIET SE UT

Ansiktet på fotografiet ska vara avbildat snett framifrån. Båda ögonen ska vara helt synliga och blicken ska vara riktad mot kamerans lins. Näsans profil och ett öra ska också synas tydligt. Bakgrunden ska vara ljus.

Fotografiet ska renskuret vara 35 mm brett, 45 mm högt och ha rundade eller skarpa hörn. Hela huvudet ska vara synligt. Passökande kan lämna in fotografiet antingen i färg eller svart-vitt.

Fotografierna blir dock alltid svartvita i passet. När Du skickar in fotografier bör Du undvika att fästa dem med gem eller häftklammer, som skadar fotografierna.

Exempel på korrekt utförda passfotografier:

passfoto2.gif (8524 bytes)passfoto1.gif (8698 bytes)

X. NY MEDBORGARSKAPSLAG

Den 1 juli 2001 träder en ny medborgarskapslag i kraft. Lagen innehåller en hel del nyheter, bland annat att Sverige kommer att godta dubbelt medborgarskap. En annan nyhet är att den som blivit medborgare i något annat land och då förlorat sitt svenska medborgarskap, kan få tillbaka det genom att göra en anmälan.

Mer information finns under www.migrationsverket.se - "Information och blanketter för den som vill bli svensk medborgare".

INFORMATION OM UTBYTE AV SVENSKA KÖRKORT I EES-LÄNDER

En person som innehar ett giltigt svenskt körkort och är permanent bosatt i ett annat EES-land kan ansöka om att byta ut sitt svenska körkort till bosättningslandets körkort. Utbyte kan ske antingen vid tiden för tioårsförnyelse eller vid en annan tidpunkt.

Ett EES-land får endast utfärda körkort till en EES-medborgare med permanent bosättningsort inom landet eller till en sökande som har studerat där i minst 6 månader. Med permanent bosättning avses bosättning på en ort under minst 185 dagar per kalenderår till följd av personlig och yrkesmässig anknytning.

EES-länder är: Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Nederländerna, Irland, Island, Italien, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike.

Generalkonsulatet och honorärkonsulaten i Tyskland kan ge information om vilken myndighet i verksamhetsdistriktet som tar emot ansökningar om utbyte av körkort.

I Hamburg tas ansökningar emot av:

Führerscheinstelle Hamburg-Mitte
Ausschlägerweg 100
20537 Hamburg
Tel: 040-42858-2341
Fax: 040-42858-2343

En person som innehar ett giltigt svenskt körkort och bor permanent i ett annat EES-land kan, istället för att byta ut sitt körkort i enlighet med vad som sagts ovan, välja att förnya det svenska körkortet i Sverige.

När skall körkortet förnyas

Ett körkort skall förnyas inom tio år efter det att det har utfärdats eller senast förnyats. Körkort skall också förnyas om det har förstörts eller kommit bort eller om någon uppgift i det har ändrats.

Om det svenska körkortet bytts till ett utländskt

Om det svenska körkortet har bytts ut till ett utländskt är det svenska körkortet ogiltigt. Utbytet medför att du inte har rätt att förnya ditt svenska körkort.

Ett utländskt körkort som utfärdats i ett EES-land gäller i Sverige enligt sitt innehåll.

Behörig

Sedan den 1 oktober 1998 är den högre körkortsbehörigheten C. CE, D eller DE tidsbegränsad. Den gäller tills körkortsinnehavaren fyller 45 år och därefter för perioder om högst 10 år, om inga medicinska hinder föreligger.

För de som är födda 1953 eller tidigare tillämpas en övergångsregel. De skall senast den 30 september 2003 ha inkommit med ansökan om förlängd giltighet, såvida inte körkortet skall 10-årsförnyas dessförinnan. De medicinska kraven skall vara uppfyllda.

Formulär

Formulär för läkarintyg - Medical Certificate - finns att hämta under www.vv.se eller kan beställas från Vägverket, Trafikregistret.

Ansökan

En ansökan om att förnya det svenska körkortet görs hos:

Vägverket, Trafikregistret
SE-701 88 Örebro
Tel: +46 - 19 19 75 00 hemsida: www.vv.se Blanketter för ansökan om svenskt körtkort finns på generalkonsulatet resp. samtliga honorärkonsulat i Tyskland.

MEDBORGARSKAP

Allmänt om medborgarskap Anmälan om namn Mer information Blanketter Ny medborgarskapslag den 1 juli 2001

A. ALLMÄNT OM MEDBORGARSKAP

Svensk medborgare kan man bli genom födelse, adoption, legitimation, naturalisation (ansökan) eller anmälan. Den svenska medborgarskapslagen grundar sig på härstamningsprincipen. Således avgör föräldrarnas medborgarskap vilket medborgarskap deras barn får.

Barn till svensk mor blir svensk medborgare vid födelsen (gäller från och med den 1 juli 1979).
 Barn till svensk far blir också svensk medborgare om barnet föds i Sverige. Är fadern gift med barnets utländska mor får barnet svenskt medborgarskap vid födelsen oavsett var barnet föds. 
 

En svensk medborgare, som är född utomlands och aldrig haft hemvist i Sverige, förlorar sitt svenska medborgarskap när han fyller 22 år. Om en särskild ansökan görs före fyllda 22 år, kan medges att medborgarskapet får behållas. Blankett för sådan ansökan kan erhållas av generalkonsulatet.

Ytterligare uppgifter om medborgarskap finner Du under:

Migrationsverket
 

www.migrationsverket.se

B. ANMÄLAN OM NAMN

I. Förnamn

Ett barn med svenskt medborgarskap, som är fött utomlands, skall registreras i Sverige. Som vårdnadshavare skall Du anmäla Ditt nyfödda barns förnamn. Du kan anmäla ett eller flera förnamn för Ditt barn. Om båda föräldrar är vårdnadshavare görs gemensam anmälan. Anmälan jämte bilagor skickas till generalkonsulatet.

Anmälan görs på blankett, som kan beställas av generalkonsulatet eller hämtas här i Acrobat Reader format "Anmälan om Namn". Anmälan skall göras inom tre månader från det att barnet föddes.

Följande bilagor skall bifogas anmälan:

Födelsebevis - dvs Abstammungsurkunde eller Geburtsurkunde i original (returneras).
 Intyg om föräldrarnas personuppgifter - dvs Aufenthaltsbescheinigung varav skall framgå personuppgifter, civilstånd och nationaliteter. Detta intyg får inte vara äldre än 3 månader.
 Bestyrkt kopia av förälders svenska pass.
 Om vigsel inte har registrerats i Sverige skall vigselbevis i original även bifogas.
 

II. Efternamn

Barn till föräldrar som är gifta och har gemensamt efternamn förvärvar automatiskt detta efternamn.

Om föräldrarna har olika efternamn när ett barn föds och föräldrarna tidigare har gemensama barn som de båda har vårdnaden om, förvärvar det nyfödda barnet automatiskt det efternamn som det senast födda syskonet bär.

Om ingen anmälan om efternamn görs förvärvar barnet moderns efternamn.

III. Personnummer/samordningsnummer

I samband med att anmälan om namn och ansökan om pass görs rekvirerar generalkonsulatet personnummer/samordningsnummer.

Se även information under rubriken Passansökan.

C. MER INFORMATION

om vilka regler som gäller för namn, mellannamn och namnändring kan Du erhålla under:

Riksskatteverket
 

www.rsv.se

D. BLANKETTER

Riksskatteverkets hemsida, www.rsv.se, innehåller bl a blanketter för folkbokföring i RDF-format. Blanketterna kan skrivas ut under rubriken folkbokföring och blanketter.

Användbara blanketter är:

7630 Anmälan namnändring

7631 Anmälan makars efternamn

7742 Anmälan röstlängd

7680 Hindersprövning

E. NY MEDBORGARSKAPSLAG

Den 1 juli 2001 träder en ny medborgarskapslag i kraft. Lagen (SFS 2001:82 Lag om svenskt medborgarskap och SFS 2001:218 Medborgarskapsförordningen) innehåller en hel del nyheter, bland annat att Sverige godtar dubbelt medborgarskap och barn kan bli svenska medborgare av fler skäl än tidigare.

1 a. En av nyheterna är att de regler som sökt motverka uppkomsten av dubbelt medborgarskap avskaffats. Detta innebär att om en svensk medborgare efter ansökan av ett annat lands medborgarskap inte förlorar det svenska medborgarskapet. Observera information under 1 b.

1 b. Observera; Dock gäller, att en svensk medborgare, som under tiden 1 juli 2001-30 juni 2002 efter ansökan förvärvar medborgarskap i Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Tyskland och Österrike automatiskt förlorar sitt svenska medborgarskap. En sådan person kan inte återvinna det svenska medborgarskapet genom anmälan. Detta gäller enligt särskilda övergångsbestämmelser med anledning av 1963 års Europarådskonvention om bl a begränsning av fall av flerfaldigt medborgarskap som Sverige sagt upp och istället ratificerat 1997 års europeiska konvention om medborgarskap,

2 a. En annan nyhet är att den, som före den 1 juli 2001 blivit medborgare i något annat land och då förlorat sitt svenska medborgarskap, kan få tillbaka det genom att göra en anmälan före den 1 juli 2003. Sådan amälan sänds in av den berörde direkt till Migrationsverket.

2 b. Observera; Om en person ansöker om förvärv eller återvinning av svenskt medborgarskap kan detta automatiskt medföra förlust av det andra landets medborgarskap, beroende på medborgarskapslagstiftningen i det andra berörda landet.

Mer information och formulär finns under www.migrationsverket.se - "Information och blanketter för den som vill bli svensk medborgare".

VIGSEL

Vigsel
 Svensk medborgare, som är bosatt i Tyskland och som önskar ingå äktenskap i Sverige eller inför svensk präst i Tyskland
 Svensk medborgare som är bosatt i Tyskland och som önskar ingå äktenskap inför tysk myndighet (Standesamt)
 Om Du är mantalsskriven i Sverige och önskar vigas i Tyskland,
 Tysk medborgare eller annan utländsk medborgare
 Den som avser vigas inför svensk präst i Tyskland
 Giltighet av vigsel
 Anmälan av efternamn
 Blankett
 

ALLMÄNT OM VIGSEL I SVERIGE, INFÖR SVENSK PRÄST I TYSKLAND eller INFÖR "STANDESAMT"

Vigsel i Sverige förrättas av lagfaren domare i tingsrätt, präst i Svenska kyrkan eller av särskild förordnad vigselförrättare (lag 1993:304/305).

Behörighet enligt svensk lag (lag 1976:1120) att förrätta vigsel utomlands under vissa förutsättningar har bl a svenske prästen i Berlin, Hamburg och Frankfurt am Main. Förutsättningarna är att prästen i Hamburg kan förrätta vigsel endast mellan svensk medborgare och person som icke är tysk medborgare och prästerna i Berlin och Frankfurt am Main enbart mellan svenska medborgare.

Vigsel i Tyskland förrättas av behörig vigselförrättare vid "Standesamt".

Innan äktenskap ingås prövas om det finns något hinder mot äktenskapet. Den som önskar hindersprövning skall styrka sin identitet och sitt medborgarskap på lämpligt sätt. Hindersprövning görs antingen av

 1. skattemyndigheten i Sverige om vigseln skall äga rum i Sverige eller om den svenska parten inte är avregistrerad från Sverige. Skattekontoret utfärdar intyg om hindersprövning.

 2. utrikesdepartementet i Stockholm om vigseln skall äga rum inför Standesamt. Utrikesdepartementet utfärdar äktenskapscertifikat på tyska med apostille,

 3. generalkonsulatet i Hamburg om vigseln skall äga rum inför svensk vigselförrättare utanför Sverige, exempelvis av svensk präst i Tysklands (se ovan). Generalkonsulatet utfärdar intyg om indersprövning,

 4. generalkonsulatet i Hamburg om vigseln varken skall äga rum i Sverige eller Tyskland. Generalkonsulatet utfärdar äktenskapscertifikat på svenska eller engelska.

Samtliga nämnda handlingar är giltiga fyra månader från utställningsdatum.

Formuläret "Ansökan och försäkran Hindersprövning" skall användas och finns på riksskatteverkets hemsida, se nedan under rubriken blanketter. Om båda parter är svenska medborgare görs två äktenskapscertifikat men bara ett intyg om hindersprövning.

I.

A.Svensk medborgare, som är bosatt i Tyskland och som önskar ingå äktenskap i Sverige (se även punkt 1 ovan)

Den som är folkbokförd utomlands och endast vistas tillfälligt i Sverige skall inför vigsel i Sverige hindersprövas av skattekontoret på den ort, där sökanden uppehåller sig under vistelsen i Sverige - enligt 3 kap 1 § äktenskapsbalken. Skattekontoret lämnar upplysningar om vilka handlingar som erfordras.

B. Svensk medborgare, som är bosatt i Tyskland och som önskar ingå äktenskap inför svensk präst i Tyskland (se även punkterna 2,3 och 4 ovan)

skall inför vigselförrättare visa upp

Sådant "Intyg om Hindersprövning" för svensk bosatt i Tyskland kan utfärdas av generalkonsulatet efter ansökan på formulär "Ansökan och försäkran Hindersprövning".

Till denna ansökan skall bifogas:

Handlingarna får inte vara äldre än tre månader.

Ange även på ansökan uppgift om vigselförrättare sam om möjligt datum för vigsel.

Originalhandlingar returneras efter handläggning till sökanden.

II. Svensk medborgare som är bosatt i Tyskland och som önskar ingå äktenskap inför tysk myndighet (Standesamt) (se punkt 2 ovan)

Ansökan om "Äktenskapscertifikat" skickas till generalkonsulatet. Utrikesdepartementets juridiska expedition utfärdar äktenskapscertifikat på tyska med apostille.

Om avgift se ovan.

III. Om Du är mantalsskriven i Sverige och önskar vigas i Tyskland,

skall hinder mot äktenskapet prövas av lokal skattemyndighet (inte hos generalkonsulatet), se anvisningar ovan.

IV. Tysk medborgare eller annan utländsk medborgare

som önskar ingå äktenskap med svensk medborgare i Sverige skall visa upp motsvarigheten till ett svenskt äktenskapscertifikat utfärdat i bosättningslandet alt. hemlandet.

V. Den som avser vigas inför svensk präst i Tyskland

(Berlin, Hamburg eller Frankfurt am Main) bör tänka på att i god tid avtala med ifrågavarande präst om tidpunkt för vigsel. Prästen kan upplysa om avgift för vigsel.

VI. Giltighet av vigsel

Vigsel inför svensk präst i Tyskland är giltig i Tyskland. Vigselförrättaren/prästen sänder bevis om äktenskap samt anmälan om efternamn till ifrågande lokala skattemyndighet i Sverige. Vigseln registreras i folkbokföringsregisret i Sverige. Den som är bosatt i Tyskland skall registrera giftermålet vid "Standesamt". Bevis om äktenskapet skall lämnas in till "Standesamt" för registrering.

Vigsel inför "Standesamt" är giltig i Sverige (lag 1904:26 s.1). Bevis om äktenskap skall skickas in till "Lokala Skattemyndigheten" för registrering.

VII. Anmälan av efternamn

Den som gifter sig skall efter vigseln anmäla vilket efternamn som kommer att bäras under äktenskapet (namnlag 1 januari 1983). Anmälan skall göras till "Lokala Skattemyndigheten" där vederbörande är eller senast varit folkbokförd.

VIII. Blankett

Blankett "Ansökan och försäkran Hindersprövning" kan hämtas under riksskatteverkets hemsida eller beställas per brev hos generalkonsulatet. Om ni skriver ett brev till generalkonsulatet var god sänd med ett frankerat (EUR 0,56) avlångt standardkuvert med ert namn och adress.

Riksskatteverkets hemsida, www.rsv.se, innehåller bl a blanketter för folkbokföring i PDF-format. Användbara blanketter är:

7630 Anmälan namnändring

7631 Anmälan makars efternamn

7742 Anmälan röstlängd

7680 Hindersprövning